Calamiteiten / BHV

Calamiteiten / BHV


Bij een noodsituatie of calamiteit als brand, ongeval, bommelding of langdurige uitval van essentiële nutsvoorzieningen kan er onrust, paniek, levensbedreigende situaties voor personen, verstoring van de bedrijfsvoering en uiteindelijk schade aan de organisatie ontstaan. Om dergelijke gebeurtenissen te voorkomen of de schadelijke gevolgen daarvan te beperken, is een goede voorbereiding essentieel. Vraag je af: wat zijn de mogelijke risico’s, de negatieve gevolgen daarvan voor medewerkers, de continuïteit van de bedrijfsvoering en wat zijn de maatregelen die nodig zijn om dit te voorkomen of de omvang van een ongewenste gebeurtenis en schade te beperken. Dit alles wordt neergelegd in een zogenoemd calamiteitenplan.

Communicatie is essentieel voor elke aanpak van een noodsituatie of calamiteit. Portofoons spelen daarin een centrale rol. Een goed voorbereide BHV-organisatie is ook een goed communicerende BHV-organisatie.

BHV

In de richtlijn 89/391/EEG, van 12 juni 1989, van de Raad van de Europese Gemeenschappen, over de uitvoering van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en gezondheid van de werknemers op het werk, zijn verplichtingen vastgelegd voor werkgevers en werknemers over veiligheid en gezondheid op het werk. Alle landen van de Europese Unie moeten deze Richtlijn verwerken tot nationale wetgeving. In Nederland is dit terug te vinden in artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet.

In deze Wet wordt onder andere gesproken van het verlenen van deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening. Werknemers die deze deskundige bijstand binnen een bedrijf of instelling verlenen, worden bedrijfshulpverleners (BHV’ers) genoemd. Alle bedrijfshulpverleners van een organisatie vormen samen de BHV-organisatie. Sinds 1994 is bedrijfshulpverlening in organisaties verplicht.

Welke communicatie-oplossing hoort bij uw BHV-organisatie? Dat is niet zo makkelijk te zeggen. De communicatie moet worden afgestemd op de risico’s. Want een administratiekantoor heeft weer andere eisen dan een raffinaderij. Per situatie kijken we met u mee naar de beste oplossing. Meer informatie? Neem contact met ons op.

CHEF PORTOFOON

Het aanstellen van een Chef Porto binnen uw organisatie is een aanbeveling vanuit de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

Een goed werkend Portofoon-systeem is de basis voor een veilige en soepele bedrijfsvoering. Daar zal iedereen het over eens zijn. In de praktijk kunnen de BHV-Portofoons geen ondergeschoven kind worden, omdat ze alleen gebruikt worden als de nood aan de man is. Er naast grijpen is geen optie en kan tot levensbedreigende situaties leiden. Vandaar de aanstelling van een Chef Porto.

Op basis van onze ervaring bij onderhoudscontroles bij het mkb blijkt dat er soms Portofoons missen, verkeerde kanalen gebruikt worden en licenties zijn verlopen. De jaarlijkse check van onder andere Portofoons, Repeaters, Mobilofoons en Batterijen wordt niet of onzorgvuldig uitgevoerd.

Nulmeting

Met de BINK nulmeting voor CHEF portofoons lijnen wij uw Portofoon organisatie voor u op. Via een rapportage krijgt u als Chef Porto overzicht- en risicoanalyse met betrekking tot frequenties en staat van onderhoud van de hard- en software en installatie. Ook een opleiding voor goed gebruik hoort tot de mogelijkheden.

SLA communicatie apparatuur

Wij houden uw organisatie up-to-date via een jaarlijkse inspectie ‘reparatie en onderhoud’. Hierin zitten mogelijk de volgende ingrediënten: (preventief)onderhoud / vervanging batterijen / updates firmware / slijtage aanpak / 24-uurs storingsmelding & hulpdienst.
Neem contact met ons op zodat wij samen met u uw communicatie-organisatie borgen.

Call Now Button